PRZEDŁUŻENIE STYPENDIUM ERASMUS 2008/2009

W celu przedłużenia stypendium Erasmus na kolejny (letni) semestr należy:

  • uzyskać pisemną zgodę uczelni goszczącej (email,fax,list) i dostarczyć ją do koordynatora wydziałowego,
  • uzyskać zgodę z-cy dyrektora ds. dydaktycznych na Państwa kierunku (oraz zgodę promotora pracy licencjackiej/ magisterskiej, jeżeli tak postanowi z-ca dyrektora),*
  • uzyskać zgodę koordynatora wydziałowego,*
  • złożyć podanie o indywidualną organizację studiów (odrębny wniosek dla stypendystów Erasmusa).

*UWAGA!!! Wszystkie wymagane opinie i zgody (na UAM) powinny znaleźć się na jednym wniosku (o indyw. org. studiów - nie na odrębnych pismach)

KOLEJNOŚĆ ZAŁATWIANIA FORMALNOŚCI

Mając pisemną zgodę uczelni zagranicznej należy pobrać i wypełnić wniosek o indywidualną organizację studiów (http://www.ifa.amu.edu.pl/erasmus+/node/6 ). Nastepnie proszę złożyć wniosek w dziekanacie do decyzji Pani Dziekan. Jeżeli uczelnia zagraniczna wymaga w pierwszej kolejności pozwolenia UAM proszę podać koordynatorowi wydziałowemu imię i nazwisko oraz email osoby, do której należy przesłać naszą zgodę.

DOFINANSOWANIE

Proszę pamiętać, że zostajecie Państwo za granicą na własny koszt. Na chwilę obecną nie ma żadnej gwarancji dofinansowania. Istnieje szansa, iż wzorem lat ubiegłych będą jednak dostępne dodatkowe środki finansowe, ale o tym dowiemy sie dopiero pod koniec roku akademickiego. Zostaniecie Państwo powiadomieniu o decyzji Koordynatora uczelnianego w stosownym komunikacie.

TERMIN

Termin załatwienia w/w formalności powinien być odpowiedni dla poszczególnych uczelni zagranicznych (kiedy kończy się semester zimowy i rozpoczyna letni) oraz dla Państwa kierunków w Polsce.

LEARNING AGREEMENT

Oczywiście proszę też nie zapomnieć o miesięcznym terminie uzgodnienia nowego Learning Agreement na II semestr - 23 marca 2009 r. Po stronie UAM najpierw zatwierdza go z-ca dyr. ds. dydaktycznych, pozniej dziekan. Koordynator wydziałowy odsyła LA pod wskazany przez Państwa numer/adres.

Magdalena Ratajczak
Koordynator wydziałowy