Witamy na stronie programu ERASMUS+ przeznaczonej dla studentów i pracowników Wydziału Anglistyki UAM.

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz 5 innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Realizacja programu zaplanowana jest na 7 lat, czyli do roku 2020. Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń) studentów, kadry edukacyjnej i administracyjnej oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

Więcej informacji o programie Erasmus+ na stronach:
ERASMUS+ na UAM
Komisja Europejska
Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w Warszawie
Erasmus w Polsce

Ogłoszenia i komunikaty

 • 2008-02-26 11:29

  UWAGA!

  studenci II, III roku BA oraz I SUM studiów dziennych i zaocznych IFA

  Rekrutacja na stypendia zagraniczne (STUDIA) w ramach programu wymiany studentów LLP/ERASMUS na rok akademicki 2008/09 odbędzie się w dniach:

  18.02-3.03.2008 r.- składanie dokumentów w sekretariacie IFA , p. 608
  4-18.03.2008 r. - rozpatrywanie podań
  Ogłoszenie wyników po 18 marca br.

  Wymagane dokumenty:

  Wypełniony (na komputerze) i wydrukowany formularz kwalifikacyjny (dostępny na stronie http://www.ifa.amu.edu.pl/erasmus+)

  Magdalena Ratajczak
  Koordynator instytutowy
  LLP/ERASMUS

   

 • 2008-01-24 08:53

  JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
  Dział Programów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą
  Koordynatorzy Programu ERASMUS i Erasmus Student Network

  zapraszają na

   Erasmus Day

  DZIEŃ ERASMUSA
  NA UAM

  stypendia zagraniczne UE

  24. 01. 2008 r. (czwartek) - godz. 15.00.

  Collegium Minus (Mała Aula, sala XVII)

  PROGRAM DNIA ERASMUSA:

  Hol / Mała Aula - I piętro Collegium Minus

  15.00      Recepcja uczestników, 
                 Otwarcie stoisk- oferty stypendialnej wydziałów UAM

  Sala XVII

  15.15      Powitanie uczestników
                 Prorektor UAM prof. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski

  15.30      Program ERASMUS na UAM  
                 Koordynator Uczelniany, prof. UAM dr hab. Tomasz Kaczmarek

  16.00      Inne zagraniczne oferty stypendialne  
                 Kierownik DPMiWZ UAM mgr Jerzy Laskowski

               Mała Aula

  16.30     Prezentacja oferty stypendialnej wydziałów UAM
                (Koordynatorzy Wydziałowi Instytutowi Programu Erasmus)

  Poczęstunek dla uczestników

  Sala XVII

                 18.00      Działalność Erasmus Student Network

  18.15      Studenci UAM o programie Erasmus
                 Relacje z zagranicznych pobytów stypendialnych. 
                 Studenci zagraniczni o swoich uczelniach i pobycie na UAM

  Ok. 20.00      Zakończenie imprezy

 • 2007-10-29 11:38

  PRZEDŁUŻENIE STYPENDIUM 

  W celu przedłużenia stypendium Erasmus na kolejny (wiosenny) semestr należy:

  • uzyskać pisemną zgodę uczelni goszczącej (email,fax,list) i dostarczyć ją do koordynatora wydziałowego,
  • uzyskać zgodę kierownictwa Państwa kierunku oraz promotora pracy magisterskiej/doktorskiej
  • uzyskać zgodę koordynatora wydziałowego,
  • złożyć podanie o urlop dziekański czynny.

  Kolejność załatwiania formalności:

  Mając pisemną zgodę uczelni zagranicznej należy pobrać i wypełnić wniosek o urlop dziekański (sekretariat danego kierunku); na tym samym wniosku podpisuje się najpierw kierownik jednostki i promotor, później koordynator wydziałowy; na koniec składacie Państwo wniosek w dziekanacie. (Jeżeli uczelnia zagraniczna wymaga w pierwszej kolejności pozwolenia UAM proszę podać koordynatorowi wydziałowemu imię i nazwisko oraz email osoby, do której należy przesłać naszą zgodę.)

  DOFINANSOWANIE

  Proszę pamiętać, że zostajecie Państwo za granicą na własny koszt. Na chwilę obecną nie ma żadnej gwarancji dofinansowania. W związku tym, iż w ubiegłych latach pojawiały się jednak dodatkowe środki pod koniec roku akademickiego, proszę o złożenie również podania z prośbą o dofinansowanie. Podanie należy zaadresować do Prorektora prof. dr hab. Kazimierza Przyszczypkowskiego i złożyć u koordynatora wydziałowego.  

  TERMIN 

  Termin załatwienia w/w formalności powinien być odpowiedni dla poszczególnych uczelni zagranicznych (kiedy kończy i rozpoczyna się kolejny semestr) oraz dla Państwa kierunków tu w Polsce.

  LEARNING AGREEMENT 

  Oczywiście proszę też nie zapomnieć o miesięcznym terminie uzgodnienia nowego Learning Agreement na II semestr - 18 marca 2008 r.  Po stronie UAM najpierw zatwierdza go koordynator instytutowy, pozniej dziekan. Koordynator wydziałowy odsyła LA pod wskazany przez Państwa numer/adres.  

  Magdalena Ratajczak
  Koordynator wydziałowy
  LLP/Erasmus

 • 2007-10-10 10:29

  Lista wolnych miejsc w ramach Erasmusa na naszym wydziale znajduje sie w zakładce Rekrutacja.

  Zapraszam, MRatajczak

 • 2007-10-01 08:28

  Uwaga! Współpraca międzynarodowa z Bielefeld!

  W dniu 4.10.2007 r. o godz. 11.00 w Małej Auli UAM (Coll. Minus) odbędzie spotkanie z Panią Karin Kruse, koordynatorem uczelnianym programu LLP/Erasmus Uniwersytetu Bielefeld w Niemczech. Na spotkanie zapraszamy wszystkich studentów i pracowników UAM zainteresowanych współpracą z Bielefeld w ramach programu Erasmus.

  Magdalena Ratajczak 

   

 • 2007-06-28 10:38

  Komunikat dla studentów III BA IFA - stypendystów programu LLP/Erasmus

  Decyzją dziekana osoby ubiegające się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, którym przyznano stypendia Erasmus na 1 semestr 2007/2008 roku, zostaną przyjęte na studia po złożeniu pisemnej deklaracji dotyczącej
  wyboru seminarium, bez konieczności przystępowania do rozmowy kwalifikacyjnej, ale tylko pod warunkiem spełnienia wszystkich formalnych wymogów (rejestracja on-line, uiszczenie opłaty, dostarczenie w stosownym
  czasie wymaganych dokumentów, etc.). Deklaracje wyboru seminarium (pierwszego wyboru i drugiego wyboru) proszę składać w formie pisemnej na ręce prof. A. Cieślickiej (można zostawiać w sekretariacie IFA).

  prof. Anna Cieślicka 

 • 2007-06-12 10:05

  Uwaga! Osoby niepełnosprawne!

  Istnieje możliwość uzyskania dodatkowych funduszy na wyjazd Erasmusa (2007/08) dla osób niepełnosprawnych. Zakwalifikowani studenci z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności powinni zgłosić się do Pani Anny Bilon, Dział Programów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą (Coll. Minus, p. 207) przed końcem lipca br. w celu wypełnienia podania (termin składania podań upływa z dniem 31.07.07 r. 

  Magdalena Ratajczak 

 • 2007-06-06 11:37

  UWAGA ! STYPENDYŚCI PROGRAMU ERASMUS  2007/08

  KURSY JĘZYKOWE NA UAM

  w  dniach 18-22.06 i 25.06-29.06 2007 r.
  w Collegium Hipolita Cegielskiego, ul. 28 Czerwca 1956

  Lektorzy Studium Nauczania Języków Obcych UAM poprowadzą kursy językowe

  Język angielski: mgr Maria Lehmann (godz. 9-12.15)

  Język niemiecki: mgr Eleonora Przeniczkowska

  • grupa średnio zaawansowana: godz. 9.00-12.15
  • grupa zaawansowana: godz. 12.45-16.00

  Język francuski: mgr Bogumiła Stolarska (godz. 10.30-13.45)

  Język hiszpański: mgr Bernadetta Krysztofiak (godz. 9-12.15)

  Język włoski: mgr R. Majchrzak, mgr M. Jeżewska (godz. 9-12.15)

  Język turecki (dla początkujących): w razie utworzenia się grupy chętnych.

  Zapisy na kursy do 14.06:  Biuro Erasmusa DPMiWZ (Wieniawskiego 1)                      

                                                tel. 0618294368 lub 0618294339

  Kursy dotyczą tylko stypendystów Erasmusa i są bezpłatne!

   

 • 2007-04-26 09:23

    26.04.07

  UWAGA STUDENCI, stypendyści programu Erasmus w roku 2006/07. DOFINANSOWANIE !

  W związku z przyznaniem UAM przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji  dodatkowych środków finansowych na realizację stypendiów studenckich w roku akademickim 2006/07, decyzją Prorektora ds. studenckich prof. dr hab. Kazimierza Przyszczypkowskiego wszyscy stypendyści programu Erasmus otrzymują jednorazowe dofinansowanie w kwocie proporcjonalnej do długości pobytu na partnerskiej uczelni zagranicznej. Wysokość dofinansowania wynosi:

  1. Pobyt trysemestralny (3-4 m-ce) - 300 euro
  2. Pobyt 1-semestralny (5-6 m-cy) - 400 euro
  3. Pobyt 2-semestralny (10-12 m-cy) - 800 euro*
  * Kwota 800 Euro będzie również przyznana osobom, które przedłużyły pobyt semestralny (przedłużyły za wiedzą i zgodą władz macierzystego wydziału) na własny koszt na 2-i semestr.

  Dział Programów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą UAM prosi o kontakt wszystkie osoby, które zmieniły adres bankowy lub konto w czasie roku akademickiego. Aktualizacja danych bankowych jest niezbędna dla prawidłowej realizacji przelewu. Wypłaty pieniędzy - drogą przelewu - realizowane będą stopniowo od 14 maja do końca czerwca.

  Przypominam, że dofinansowanie wiąże się z wypełnieniem takich samych obowiązków jak w podpisanej umowie UAM-student/beneficjent
  i w razie nie wywiązania się z tej umowy może podlegać zwrotowi.

  Warunkiem niezbędnym realizacji przelewu osobom, które wróciły już ze stypendium (pobyty 1-semstralne) jest zaliczenie okresu studiów przez  Dziekana wydziału a także wypełnienie ankiety on-line stypendysty Erasmusa. Stopień wypełniania ankiet jest monitorowany przez koordynatorów wydziałowych i DPMiWZ UAM.

  Z pozdrowieniem
  Prof. UAM dr hab. Tomasz Kaczmarek
  Koordynator Uczelniany UAM ds. Programu Erasmus

 • 2007-04-25 11:43

  Uwaga! Stypendyści Erasmusa!

  Jak co roku informujemy o możliwości udziału naszych stypendystów Erasmusa w intensywnych kursach mniej znanych języków krajów uczestniczących w Erasmusie, czyli w kursach "EILC" (Erasmus Intensive Language Courses).

  Student wyjeżdżający w ramach Erasmusa do kraju, w którym mówi się językiem mniej rozpowszechnionym może ubiegać się o udział w bezpłatnym kursie języka i kultury tego kraju. Przypominamy, że w kursach EILC mogą brać udział tylko stypendyści Erasmusa.

  Więcej informacji nt. kursów EILC na stronie:

  http://www.socrates.org.pl/socrates2/index1.php?dzial=4&node=156&doc=1000734

  (UWAGA! Na stronie tej nie zamieszczono jeszcze informacji o kursach w niektórych krajach, ale dane te będą na bieżąco aktualizowane, prosimy sprawdzać dostępne informacje)

  oraz na stronie Komisji Europejskiej:

  http://ec.europa.eu/education/programmes/erasmus+/erasmus/eilc/index_en.html

  Zapisy studenci mogą zgłaszać w Dziale Programów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą, u Pani Joanny Nawrockiej, najpóźniej do końca maja br.; im wcześniej tym lepiej.

  Magdalena Ratajczak